ตารางข้อมูลเสียงบีบ จาก Bios
บ.ซายแอ็นซเทค จก. www.scienctech.com
Back
กลับหน้าที่แล้ว
Home
กลับหน้าแรก
-- Line -- บางครั้งเราพบปัญหาเครื่องไม่ยอม Boot ได้แต่ร้อง บีบบีบๆ ไม่รู้ว่าเกิดอไรขึ้น ลองดูในตารางข้างล่างนี้อาจช่วยให้ข้อมูลไว้วิเคราะห์ในเบื้องต้นได้บ้าง ( ในบางเครื่องอาจร้องไม่ตรงตามตารางนี้ เพราะผู้ผลิต Bios ในปัจจุบันไม่ค่อย ยึดมาตรฐานเดิม ) แต่ถ้าเครื่องไม่ร้องเลยอาจเป็นเพราะมีความเสียหายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโปรแกรมรายงานผลนี้ เช่น ไม่ได้ต่อสายลำโพง , ไฟไม่เข้า , CPU หลุด , หรือ RAM ใน 64K แรกไม่ทำงานเป็นต้น
AWARD BIOS 
Beep Sound  Massage
1 short (Beep) System booting is normally.
2 short (Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short (Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short (Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short (Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short (Beep) ROM Error
Long (Beep) continuous DRAM hasn't inset correctly.
Short (Beep) continuous POWER supply has problem.
AMI BIOS 
1 short (Beep) DRAM Flash Error
2 short (Beep) DRAM ECC Check Error
3 short (Beep) DRAM Detect Fail
5 short (Beep) CPU Error
6 short (Beep) Keyboard Error
8 short (Beep) Display card memory Error
9 short (Beep) ROM Error
1 long - 3 short (Beep) DRAM Damage
1 long - 8 short (Beep) Display card or monitor connected error
Pheonix BIOS 
Beep Port Description
Code 80h
1-1-3 02h CMOS write/read failure
1-1-4 03h ROM BIOS checksum failure
1-2-1 04h Programmable interval timer failure
1-2-2 05h DMA initialization failure
1-2-3 06h DMA page register write/read failure
1-3-1 08h RAM refresh verification failure
1-3-3 0Ah First 64k RAM chip or data line failure, multi-bit
1-3-4 0Bh First 64k RAM odd/even logic failure
1-4-1 0Ch Address line failure first 64k RAM
1-4-2 0Dh Parity failure first 64k RAM
2-1-1 10h Bit 0 first 64k RAM failure
2-1-2 11h Bit 1 first 64k RAM failure
2-1-3 12h Bit 2 first 64k RAM failure
2-1-4 13h Bit 3 first 64k RAM failure
2-2-1 14h Bit 4 first 64k RAM failure
2-2-2 15h Bit 5 first 64k RAM failure
2-2-3 16h Bit 6 first 64k RAM failure
2-2-4 17h Bit 7 first 64k RAM failure
2-3-1 18h Bit 8 first 64k RAM failure
2-3-2 19h Bit 9 first 64k RAM failure
2-3-3 1Ah Bit 10 first 64k RAM failure
2-3-4 1Bh Bit 11 first 64k RAM failure
2-4-1 1Ch Bit 12 first 64k RAM failure
2-4-2 1Dh Bit 13 first 64k RAM failure
2-4-3 1Eh Bit 14 first 64k RAM failure
2-4-4 1Fh Bit 15 first 64k RAM failure
3-1-1 20h Slave DMA register failure
3-1-2 21h Master DMA register failure
3-1-3 22h Master interrupt mask register failure
3-1-4 23h Slave interrupt mask register failure
3-2-4 27h Keyboard controller test failure
3-3-4 2Bh Screen initialization failure
3-4-1 2Ch Screen retrace test failure
3-4-2 2Dh Search for video ROM in progress
4-2-1 34h Timer tick interrupt test in progress or failure
4-2-2 35h Shutdown test in progress or failure
4-2-3 36h Gate A20 failure
4-2-4 37h Unexpected interrupt in protected mode
4-3-1 38h RAM test in progress or address failure > FFFFh
4-3-3 3Ah Interval timer channel 2 test or failure
4-3-4 3Bh Time-of-day clock test or failure
4-4-1 3Ch Serial port test or failure
4-4-2 3Dh Parallel port test or failure
4-4-3 3Eh Math coprocessor test or failure
For example : a 1-3-3 beep code will sound like one beep, a pause, three beeps run together, another pause, and then three more beeps run together.
--The End --
กลับหน้าแรกHome กลับหน้าที่แล้ว Back ติดต่อ บ.ซายแอ็นซเทค จก. Mail to : us@scienctech.com Mail to