ข้อมูลรายละเอียดภายในหนังสือ กลับ Back to previous page
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย

 การวางแผนที่ดีมีผังโครงสร้างที่ชัดเจน ช่วยให้งานเดินไปด้วยความราบรื่นไม่ติดขัด แก้ปัญหาได้ตรงจุด และสามารถพัฒนาขยายระบบต่อไปได้ มีภาพตัวอย่างในบทที่ 1

 เมื่อวางแผนเสร็จ ขั้นต่อไปคือ การติดตั้ง Linux Server แบบมืออาชีพ มีคำแนะนำ และภาพขั้นตอนต่างๆ โดยละเอียดอยู่ในบทที่ 2 (มี CD Install ให้ในเล่มแล้ว ไม่ต้องซื้อหาเพิ่มเติม)

  สิ่งที่จำเป็นต้องทำหลังจากติดตั้งเสร็จเป็นอันดับแรกคือ การปรับแต่งเครื่องให้พร้อมใช้งาน โดยกำหนดข้อมูลเบื้องต้นทางเน็ตเวิร์ค ทำตามบทที่ 3

 หลังจากทำครบ 3 บทแล้วที่เหลือคือการติดตั้งส่วน Server เพื่อบริการลูกข่าย ไม่จำเป็นต้องทำเรียงตามลำดับทุกบท ให้เลืกติดตั้งเฉพาะบางบทตามต้องการ จะติดตั้งโปรแกรมใดก่อนหรือหลังก็ได้ไม่เป็นปัญหา เพราะทุกบทมีความสมบรูณ์ในตัวอยู่แล้ว (เว้นแต่ท่านต้องการใช้งานร่วมกัน)

 DNS เป็นโปรแกรมที่น่าจะติดตั้งไว้ไม่เสียหลาย ลูกข่ายจะได้ไม่ต้องไปสอบถาม IP Address จากที่อื่นไกล เพราะ DNS จะช่วย Cache ให้ และถ้าท่านมี Real IP ท่านจะสามารถให้บริการตั้งชื่อ Host name ภายใต้โดเมนของท่านได้ด้วยตนเอง หรือใช้ทำเป็นอินทราเน็ตก็ยังได้ วิธีทำดูในบททที่ 4

 ถ้าคุณต้องการทำ Web server ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม สามารถให้บริการลูกข่าย ไม่ว่าจะเป็น CGI , PHP , Connect Database ไว้ใช้งานจริง หรือใช้ทดลองศึกษา ทำได้จากบทที่ 5

 Proxy Server จะช่วยให้ดูเว็บได้เร็วขึ้นจริงหรือไม่ อยากรู้ลองทำตามบทที่ 8 แล้วใช้งานในองค์กรของท่าน ซึ่ง Proxy จะช่วย Cache Webpage ที่ลูกข่ายเรียกดู และช่วยลดความหนาแน่นของข้อมูลบนสาย WAN ของท่านได้

 การให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ลูกข่าย ทำอย่างไร? ในบทที่ 14 จะบอกวิธีการเชื่อมต่อโมเด็ม และบทที่ 16 จะบอกวิธีการใช้ Fire wall เพื่อแจกจ่ายอินเตอร์เน็ตให้ลูกข่ายทั้งหน่วยงาน ได้เล่นเน็ตฯ ทั้งวง LAN และสามารถควบคุมการต่อเน็ตฯ เป็นเวลา หรือควบคุมเวลาการใช้ ICQ ได้

 นี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานบางเรื่องเท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ จึงหวังได้ว่า ผู้ที่พยายามใช้ Linux Server จะประสพความสำเร็จตามที่คาดหวังทุกประการ . . .

บทที่ 1การวางแผนก่อนติดตั้ง
บทที่ 2 การติดตั้ง Linux Server แบบมืออาชีพ
บทที่ 3 การกำหนดค่าเบื้องต้นทางเน็ตเวิร์ค
บทที่ 4 การติดตั้งโดเมนเนมเซิรฟเวอร์(DNS)
บทที่ 5 การติดตั้ง Apache Web server
บทที่ 6 การทำ Virtual Host ให้มีหลายๆ IP
บทที่ 7 การติดตั้ง DHCP เพื่อกำหนดค่าให้ลูกข่ายอัตโนมัติ
บทที่ 8 การติดตั้ง Squid Proxy Server
บทที่ 9 การเพิ่มชื่อ User
บทที่ 10 การจำกัดเนื้อที่ให้ผู้ใช้งาน Disk Quota
บทที่ 11 การติดตั้ง Mail Server
บทที่ 12 การติดตั้ง File Server ให้ลูกข่าย Windows
บทที่ 13 การตั้งรับโมเด็มเพื่อเป็น ISP
บทที่ 14 การต่อโมเด็มเข้าหา ISP
บทที่ 15 การติดตั้ง FTP Server
บทที่ 16 การติดตั้ง Firewall เพื่อให้บริการลูกข่าย
บทที่ 17 การติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัย
บทที่ 18 เทคนิคพิเศษการใช้งาน Linux Server
ผนวก ก. คำสั่งที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบ
ผนวก ข. สรุปขั้นตอนการติดตั้ง
ผนวก ค. รายชื่ออุปกรณ์ และ Driver module
ผนวก ง. เงื่อนไขและสิทธิการใช้ Linux GNU License
Download การใช้ wvdial , ใบแก้คำผิด และการใช้ lokkit ในเวอร์ชั่น 2.0
กลับ Back to previous page