ตารางเทียบรุ่น Linux กลับ Back to previous page
สีแสดงระดับ
สูงสุด
สูง
. ปานกลาง .
ต่ำ
ต่ำมาก
ต่ำสุด
- ไม่มี -

Red Hat 6.2

Redhat for Server Ver 1.0

RedHat 7.2

TLE 4.1

Mandrake 8.2

Redhat for Server Ver 2.0
ปีที่ออก
2544
2545
2545
2545
2545
2546-47
CPU ที่ใช้ได้
386-PIII
386-PIII
PI-P4
PI-P4
PI-P4
486-P4
ความเร็วการใช้งาน Server
* * * * *
* * * * *
* * *
* *
* * *
* * * *
ขนาดการใช้ H/D เมื่อติดตั้งเสร็จ (ติดตั้งตามค่าปกติ ของแต่ละรุ่น โดยประมาณ)
900M
480M
1400M
1800M
1700M
800M
Kernel
kernel-2.2.14-5.0
kernel-2.2.16-3
kernel-2.4.7-10
kernel-2.4.9-13
kernel22-2.2.20-9
kernel-2.4.9-34
Apache
apache-1.3.12-2
apache-1.3.14-2.6.2
apache-1.3.20-16
apache-1.3.22-3
apache-1.3.23-4
apache-1.3.22-6
DNS
bind-8.2.2_P5-9
bind-8.2.3-0.6.x
bind-9.1.3-4
bind-9.1.3-4
bind-9.2.0-6
bind-9.2.1-1.7x.2
DHCP
dhcp-2.0-5
dhcp-2.0-5
dhcp-2.0pl5-8
dhcp-2.0pl5-8
dhcp-3.0-1rc8.1
dhcp-2.0pl5-8
FTP
ftp-0.16-3
ftp-0.16-3
ftp-0.17-12
ftp-0.17-12
ftp-krb5-1.2.2-17
ftp-0.17-12
Anonymous FTP
wu-ftpd-2.6.0-3
wu-ftpd-2.6.0-14.6x
wu-ftpd-2.6.1-18
wu-ftpd-2.6.1-20
wu-ftpd-2.6.2-1
wu-ftpd-2.6.1-20
Squid
squid-2.3.STABLE1-5
squid-2.3.STABLE1-5
squid-2.4.STABLE1-5
squid-2.4.STABLE1-6
squid-2.4.STABLE4-2
squid-2.4.STABLE7-4
Samba
samba-2.0.6-9
samba-2.0.7-4
samba-2.2.1a-4
samba-2.2.1a-4
samba-2.2.3a-10
samba-2.2.1a-4
Swat
- - -
- - -
samba-swat-2.2.1a-4
samba-swat-2.2.1a-4
samba-swat-2.2.3a-10
samba-swat-2.2.1a-4
My SQL
- - -
mysql-3.20.32a-3
mysql-3.23.41-1
mysql-3.23.41-1
MySQL-3.23.47-5
mysql-3.23.41-1
Quota
quota-2.00pre3-2
quota-2.00pre3-2
quota-3.01pre9-3
quota-3.01pre9-3
quota-3.01-0.5
quota-3.01pre9-3
Sendmail
sendmail-8.9.3-20
sendmail-8.9.3-20
sendmail-8.11.6-3
sendmail-8.11.6-3
sendmail-8.12.1-4
sendmail-8.11.6-3
Pop3
popt-1.5-0.48
popt-1.6.2-6x
popt-1.6.3-1.03
popt-1.6.3-1.03
popt-1.6.3-10
popt-1.6.4-7x
imap
imap-4.7-5
imap-4.7-5
imap-2000c-15
imap-2000c-15
imap-2001a-4
imap-2001a-1.72.0
PPP
ppp-2.3.11-4
ppp-2.3.11-4
ppp-2.4.1-2
ppp-2.4.1-2
ppp-2.4.1-3
ppp-2.4.1-3
Pine
pine-4.21-8
pine-4.30-1.62
pine-4.33-15
pine-4.44-1.72.0
pine-4.44-2
pine-4.44-1.72.0
IP Chains
ipchains-1.3.9-5
ipchains-1.3.9-5
ipchains-1.3.10-10
ipchains-1.3.10-10
ipchains-1.3.10-5
ipchains-1.3.10-10
IP Route
iproute-2.2.4-2
iproute-2.2.4-2
iproute-2.2.4-14
iproute-2.2.4-14
iproute2-2.2.4-13
iproute-2.2.4-14
IP Table
- - -
- - -
iptables-1.2.3-1
iptables-1.2.4-2
iptables-1.2.5-1
iptables-1.2.5-3
Mgetty
mgetty-1.1.21-4
mgetty-1.1.22-1.6.x
mgetty-1.1.26-6
mgetty-1.1.26-6
mgetty-1.1.28-2
mgetty-1.1.26-6
Mini Com
minicom-1.83.0-4
minicom-1.83.0-4
minicom-1.83.1-16
minicom-1.83.1-16
minicom-2.00.0-1
minicom-1.83.1-16
wv Dial
wvdial-1.41-3
wvdial-1.41-3
wvdial-1.41-15
wvdial-1.41-15
wvdial-1.42-1
wvdial-1.41-15
Mrtg
- - -
mrtg-2.8.11-2
- - -
mrtg-2.9.6-6
- - -
mrtg-2.9.6-6
Perl
perl-5.00503-10
perl-5.00503-12
perl-5.6.0-17
perl-5.6.1-27
perl-5.601-7
perl-5.6.1-26.72.3
PHP
php-3.0.15-2
php-3.0.18-1.6.x
php-4.0.6-7
php-4.0.6-7
php-4.1.2-1
php-4.1.2-7.2.4
RaidTools
raidtools-0.90-6
raidtools-0.90-6
raidtools-0.90-23
raidtools-0.90-24
raidtools-0.90-11
raidtools-0.90-24
Linux Config
linuxconf-1.17r2-6
linuxconf-1.17r2-6
linuxconf-1.25r7-3
linuxconf-1.25r7-3
linuxconf-1.27-1
linuxconf-1.29r3-1
Inetd
inetd-0.16-4
inetd-0.16-7
xinetd-2.3.3-1
xinetd-2.3.3-1
xinetd-2.3.4-4
xinetd-2.3.3-1
LokKit
- - -
- - -
lokkit-0.50-6
lokkit-0.50-6
- - -
lokkit-0.50-6
Portsenty
- - -
portsentry-0.99.1-1
- - -
- - -
- - -
portsentry-1.0-9
OpenSSH
- - -
openssh-2.5.1p1-1
openssh-2.9p2-7
openssh-2.9p2-12
openssh-3.1p1-1
openssh-3.1p1-6
TCP Wrappers
tcp_wrappers-7.6-10
tcp_wrappers-7.6-10
tcp_wrappers-7.6-19
tcp_wrappers-7.6-19
tcp_wrappers-7.6-20
tcp_wrappers-7.6-19
TCP Dump
- - -
tcpdump-3.4-19
tcpdump-3.6.2-9
tcpdump-3.6.2-9
tcpdump-3.6.2-2
tcpdump-3.6.2-11.7.2.0
Telnet
telnet-0.16-6
telnet-0.16-6
telnet-0.17-20
telnet-0.17-20
telnet-krb5-1.2.2-17
telnet-0.17-20
Tripwire
- - -
tripwire-1.2-5
tripwire-2.3.1-5
tripwire-2.3.1-5
- - -
tripwire-2.3.1-5
Shell
bash-1.14.7-22
bash-1.14.7-23.6x
bash-2.05-8
bash-2.05-8
bash1-1.14.7-30
bash-2.05-8
Lynx
lynx-2.8.3-2
lynx-2.8.3-2
lynx-2.8.4-17
lynx-2.8.4-17
lynx-2.8.5-0.7
lynx-2.8.4-17
GZIP
gzip-1.2.4a-2
gzip-1.2.4a-2
gzip-1.3-15
gzip-1.3-15
gzip-1.2.4a-9
gzip-1.3-15
mc
mc-4.5.42-10
mc-4.5.42-10
mc-4.5.51-36
mc-4.5.51-36
mc-4.5.55-7
mc-4.5.51-36
mtools
mtools-3.9.6-3
mtools-3.9.6-3
mtools-3.9.8-2
mtools-3.9.8-2
mtools-3.9.8-2
mtools-3.9.8-2
Talk
talk-0.16-4
talk-0.16-4
talk-0.17-12
talk-0.17-12
talk-0.17-6
talk-0.17-12
Webmin
- - -
webmin-0.92-1
- - -
- - -
webmin-0.92-10
webmin-2.0-1.noarch.rpm
กลับ Back to previous page
หมายเหตุ ค่าตัวเลขเช่นความเร็ว และขนาดการใช้พื้นที่ฮาร์ดีสก์ ที่แสดงในตารางนี้เป็นค่าโดยประมาณ ที่ใช้กับเครื่องของผู้ทดสอบเอง โดยเลือกรูปแบบและโปรแกรมเสริม ไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่ง ถ้าเลือก Option แตกต่างกันผลที่ได้ก็จะแต่ต่างกันได้มาก จึงไม่ขอรับประกันการนำไปใช้อ้างอิงใดๆ