Download -- Line --
โปรแกรมเสริมสำหรับ Windows Client
MySQL-Front V3.2 1.88M หรือ MySQL-Front V2.5 1.02M สำหรับใช้ จัดการฐานข้อมูลบน mySQL เซิร์ฟเวอร์
MyODBC-3.51.06.exe 732 Kb ODBC Driver สำหรับใช้เชื่อมต่อ mySQL ด้วย ODBC บน Windows
SSHSecureShellClient (SSHSecureShellClient-3.2.9.exe ประมาณ 5.3 Mb) สำหรับใช้เป็นเทอร์มินอลติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ แทน telnet และ ftp
-- Line --
โปรแกรมเสริมสำหรับผู้ที่ใช้เวอร์ชั่น 1.0 (ผู้ใช้ CD เวอร์ชัน 2.0 ที่แถมพร้อมพิมพ์ครั้งที่ 3 มีให้แล้วในแผ่น เป็นรุ่นที่ใหม่กว่า ไม่ต้อง Download)
MySQL-3.23.40-1.i386.rpm 6,036 Kb สำหรับติดตั้งฐานข้อมูล mySQL
hosts.allow.tar.gz 272 b ตัวอย่างในไฟล์ hosts.allow
hosts.deny.tar.gz 365 b ตัวอย่างในไฟล์ hosts.deny
-- Line --
โปรแกรมช่วยอื่นๆ ถ้าไฟล์นามสกุล *.tar.gz ให้นำไปขยายออกด้วยคำสั่ง [ tar   -xzf   ชื่อไฟล์.tar.gz ]
httpd.conf.tar.gz 17.93 Kb ไฟล์ httpd.conf สำหรับผู้ที่แก้ไขผิดหรือใช้ Tools ช่วยแล้วไฟล์นี้เสีย ให้ copy ไปทับที่เดิมโดยไม่ต้องลง Apache ใหม่ ให้เป็นไปตามค่าเริ่มต้น
backlist.tar.gz 483 Kb รวมเก้าหมื่นสี่พันรายชื่อ web สำหรับป้องกันลูกข่าย โดยแยกหมวดไว้แล้วดังนี้     (update 03-2546)
ลามก 88981 แห่ง     เฉพาะผู้ใหญ่ 2861 แห่ง     ยาเสพติด 779 แห่ง     การพนันเสี่ยงโชค 47 แห่ง    
สงคราม 100 แห่ง ก้าวร้าว 208 แห่ง ความรุนแรง 7 แห่ง Hacking 273 แห่ง
proxy 80 แห่ง เมล์ต่างประเทศ 438 แห่ง Audio-Video 351แห่ง
โดยใส่ที่ Proxy ตามหนังสือ หน้า 8-14 ข้อ 1.2 โดยระบุชื่อไฟล์ตามต้องการ ถ้าต้องการล๊อกหลายอย่าง ให้ Copy มารวมกันเป็นไฟล์เดียว หรือจะเพิ่ม acl ก็ได้ตามถนัด
www.squidguard.org/blacklist/ สำหรับผู้ต้องการ Update ใหม่เสมอ Link ไป web รวบรวมรายชื่อ Backlish (แล้วนำมาคัดเลือกทำไฟล์เอง)
ERR_ACCESS_DENIED.tar.gz ตัวอย่างเวป แสดงหน้าจอเมื่อผู้ใช้พยามออกไปเวปที่ไม่อนุญาต ให้ Copy ไว้ตามหนังสือ ข้อ 2 หน้า 8-15
      (cp ...ERR_ACCESS_DENIED   /etc/squid/error/ERR_ACCESS_DENIED.tar.gz) ดูตัวอย่าง
Radius Remote Authentication Dial-In User Service เพื่อรวบรวม account ของ users ให้อยู่แต่เพียงที่เดียว
--The End --
Homeกลับหน้าแรก ติดต่อ บ.ซายแอ็นซเทค จก. Mail to : us@scienctech.com Mail to